Apua ajoissa

Verotarkastus.fi

Mikä on verotarkastus?

Verotarkastuksessa Verohallinto tarkastaa Suomessa vero- tai ennakonpidätysvelvollisen taikka muun verosta vastuussa olevan kirjanpitoaineistoa ja muuta aineistoa. Verotarkastuksessa selvitetään, onko verotus toimitettu oikein Suomen verolakien mukaan.

Kirjanpito on verotuksen perusta

Verotus pohjautuu suureksi osaksi kirjanpitoon, jonka laatimisesta säädetään kirjanpitolaissa. On siten luonnollista, että verotarkastus kohdistuu yrityksen kirjanpitoon ja muuhun kirjalliseen aineistoon. Kirjanpidon tulee perustua niin sanottuun hyvään kirjanpitotapaan, joka tarkoittaa muun muassa viranomaismääräyksien sekä kirjanpitolautakunnan antamien lausuntojen ja poikkeuslupien noudattamista. Kirjanpidon ja tositteiden lisäksi verotarkastuksessa voidaan käydä läpi yrityksen urakkasopimukset, kauppakirjat sekä muu vastaava aineisto.

Mikä on verotarkastuksen tarkoitus?

Verotarkastuksessa varmistetaan, vastaavatko kirjanpitomerkinnät tosiasioita ja onko kirjanpidosta ilmenevät tiedot ilmoitettu Verohallinnolle oikein.

Tarkastuksen kohteena voivat olla Suomessa kaikki koti- ja ulkomaiset luonnolliset ja juridiset henkilöt. Tarkastuksen kohteena voi olla myös verovelvollisasema. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastuksella selvitetään, onko yksittäinen yritys, yrityksen osa tai yksittäinen henkilö ylipäätään verovelvollinen Suomessa vai ei.

Verotarkastukseen valmistautumisesta, sen eri vaiheista, ja mahdollisista seurauksista pääset lukemaan verotuksen tietopankissamme.

Hae ajoissa apua verotarkastukseen!

Vanha lääkärin neuvo pätee veroasioissakin: mitä aiemmin haet apua, sitä parempi. Verotus on oikeudenalana aivan oma taitolajinsa. Kannattaa kääntyä asiantuntevan verojuristin puoleen heti prosessin alkuvaiheessa.

Turhan usein törmää tilanteisiin, joissa apua haetaan vasta hallinto-oikeuden kielteisen päätöksen jälkeen. Tämän jälkeen ei ole enää muuta keinoa hakea muutosta verotukseen kuin valitusluvan hakeminen korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO). KHO myöntää valituslupia erittäin harvoin. Asiat on helpompi ja miellyttävämpi selvittää mahdollisimman pikaisesti. Valituskierre lisää usein myös ajanhukkaa ja kustannuksia. Menestymisen mahdollisuudetkin paranevat, kun asiat selvitetään tuoreeltaan. Tämä sääntö pätee erityisesti silloin, kun verottajaa varten on esitettävä lisää näyttöä.

Asiantuntija heti avuksi

Verojuristi on hyvä ottaa verotarkastuksessa mukaan jo ensimmäiseen keskusteluun verottajan kanssa. Ulkopuolisen asiantuntijan on helpompi nähdä, mikä on oleellista ja mikä ei. Kokenut verojuristi näkee, mihin veroasiassa kannattaa kiinnittää huomiota sekä sen, millaisia lisäselvityksiä verovelvollinen voi esittää oman verotuksensa tueksi. Verotarkastuksessa on parempi pitää asiat asioina, eikä ottaa niitä liian henkilökohtaisesti.

Verottaja tekee omaa työtään tarkastaessaan yrityksen kirjanpitoa ja verotusta. On selvää, että verottajan mahdollisesti havaitsemat epäkohdat yrityksen veroasioissa kiukuttavat. Välttämättä kaikkeen jälkiverotettavana esitettävään ei kannata puuttua. On järkevämpää keskittyä olennaisiin asioihin.

On todennäköistä, että verojuristin asiantuntija-apuun käytettävät resurssit maksavat prosessin aikana itsensä takaisin kokonaiskustannuksiin ja oman työn määrään verrattuna.